Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Vrei să te înscrii la doctorat

 

 

    

 Dosarul de concurs cuprinde urmãtoarele documente:


(1) Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) fişa de înscriere a candidatului;

b) binecuvântarea arhiepiscopului de Alba Iulia;

c) certificatul de naştere în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere[1];

d) certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere;

e) diploma de bacalaureat în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

f) diploma de licenţă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;;

b) suplimentul la diploma de licenţă sau foaia matricolă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

c) diploma de master[2] (sau adeverinţa de absolvire a programului de master pentru absolvenţii ultimei promoţii) în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

d) suplimentul la diploma de master sau foaia matricolă în original, pentru candidaţii care au menţiunea „fără taxă" în fişa de înscriere, sau în copie simplă, certificată de către Comisia de admitere, pentru candidaţii care au menţiunea „cu taxă" în fişa de înscriere;

e) certificatul de competenţă lingvistică, în original;

f) curriculum vitae (format europass);

g) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei în legătură cu finanţarea de la bugetul de Stat a locurilor subvenţionate în cadrul programelor de studii doctorale ;

h) memoriu de activitate ştiinţifică şi listă de lucrări;

i) propunerea proiectului de cercetare ;

j) dovada achitării taxei de înscriere (Taxa de înscriere la concursul de admitere este reglementată conform Anexei 7. Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la doctorat);  

k) dosar de încopciat;

l) 5 plicuri timbrate autoadresate

(2)Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.[1] Certificarea actelor se face de unul din membrii Comisiei de admitere care menţionează „conform cu originalul", îşi înscrie numele citeţ, semnează şi înscrie data certificării.

[2] La concursul de admitere la studii de doctorat se pot înscrie şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare (învăţământ de lungă durată). [anterior implementării Procesului Bologna]