Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Vrei să te înscrii la doctorat

 

 

     Dosarul de concurs cuprinde urmãtoarele documente:

     Art. 6. - (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere la doctorat, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:
a) fişa de înscriere a candidatului;
b) certificatul de naştere (copie legalizată);
c) certificatul de căsătorie sau orice alt act care atestă schimbarea numelui (copie legalizată), dacă este cazul;
d) diploma de bacalaureat în original pentru candidaţii care au menţiunea fără taxă în fişa de înscriere, sau copie legalizată după diploma de bacalaureat pentru candidaţii care au doar menţiunea cu taxă în fişa de înscriere;
e) diploma de licenţă în original pentru candidaţii care au menţiunea fără taxă în fişa de înscriere sau copie legalizată după diploma de licenţă pentru candidaţii care au doar menţiunea cu taxă în fişa de înscriere ;
f) foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licenţă în original pentru candidaţii care au menţiunea fără taxă în fişa de înscriere, sau copie legalizată după aceasta pentru candidaţii care au doar menţiunea cu taxă în fişa de înscriere;
g) diploma de master (sau adeverinţa de absolvire a programului de master pentru absolvenţii ultimei promoţii) în original pentru candidaţii care au opţiunea fără taxă în fişa de înscriere, copie legalizată pentru candidaţii care au doar opţiunea cu taxă în fişa de înscriere; pentru absolvenţii cu diplomă, ai învăţământului universitar de lungă durată, dinaintea introducerii procesului Bologna nu se solicita diplomă/adeverinţă de absolvire master;
h) certificatul de competenţă lingvistică, în original;
i) declaraţie pe propria răspundere prin care doctorandul se angajează că va urma la forma de finanţare de la buget doar un singur program de studii universitare de doctorat în universităţi din România; precum şi declaraţia că nu urmează şi nu a urmat un alt program de doctorat finanţat de la buget în universităţi din România;
j) curriculum vitae conform Anexei 6 (CV-Europass) şi listă de lucrări;
k) dovada achitării taxei de înscriere.
l) dosar de încopciat;
m) cinci plicuri timbrate autoadresate;
n) declaraţie pe proprie răspundere conform Anexei 8;