Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Ai devenit doctorand


Contractul Studiilor Universitare de Doctorat prevede următoarele


DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTULUI DOCTORAND:


Studentul - doctorand are următoarele drepturi specifice:

a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat precum şi a comisiei de îndrumare;

b) să participe la întocmirea planului individual al studiilor universitare de doctorat;

c) să participe la seminariile sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD-UAB atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;

d) să fie reprezentat în forurile decizionale ale scolii doctorale, în CSUD si în Senatul Universităţii, potrivit prevederilor regulamentului scolii doctorale si ale Cartei Universităţii;

e) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale şi ale IOSUD-UAB pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;

f) să se înscrie la cursurile şi seminariile organizate de alte şcoli doctorale;

g) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul IOSUD-UAB sau din cadrul unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu Universitatea „ 1 Decembrie 1918”;

h) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;

i) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, ateliere de lucru, şcoli de vară sau iarnă şi seminarii naţionale şi internaţionale în domeniul de specializare în care şi-a ales teza de doctorat;

j) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de şcoala doctorală sau/şi de IOSUD-UAB;

k) să fie informat cu privire la curriculum-ul studiilor universitare de doctorat din cadrul şcolii doctorale;

l) de a susţine, la solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat;

m) să obţină, la cerere, informaţii care să facă transparente calificativele obţinute pe perioada programului de pregătire doctorală;

n) să conteste rezultatele obţinute conform regulamentului de studii doctorale;

o) să solicite motivat Consiliului Şcolii Doctorale schimbarea conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand;

p) să efectueze activităţi de predare plătite, cu aprobarea departamentului şi a conducerii Universităţii                                      „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;

r) să primească diplomă de doctor în urma conferirii titlului de doctor prin ordin al ministrului educaţiei;

s) să-si desfăşoare pregătirea doctoratului în cotutelă, în baza unui acord încheiat şi semnat de părţile implicate, potrivit legii;

t) să efectueze stagii de practică la instituţii publice sau private din tară sau străinătate;

u) pentru studentul-doctorand fără bursă sau cu taxă, posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice remunerate va fi reglementată printr-un act adiţional;

v) să solicite, în condiţiile Regulamentului, întreruperea sau prelungirea studiilor universitare de doctorat;

x) pe toată durata activităţii, studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă si specialitate si de asistentă medicală gratuită, fără plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate si pentru accidente de muncă si boli profesionale;

z) orice alt drept care rezultă din Regulament, H.G. nr. 681/2011 si alte acte normative referitoare la studiile universitare de doctorat.
Studentul - doctorand se obligă:

a) să desfăşoare, în conformitate cu Regulamentul Scolii Doctorale si prezentul Contract, activităţile prevăzute în Planul Individual al studiilor universitare de doctorat;

b) să respecte orarul stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească obligaţiile de susţinere a lucrărilor şi prezentare a rezultatelor cercetării;

c) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare lunar, Anexa 3, sau ori de câte ori i se solicită;

d) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat, în scopul asigurării unui caracter de continuitate pregătirii şi unui flux normal al informaţiilor;

e) să respecte disciplina instituţională;

f) să îndeplinească în bune condiţii şi la timp toate obligaţiile ce-i revin potrivit contractului de studii semnat;

g) să respecte Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

h) să realizeze, în termenele reglementate, programul de pregătire, să elaboreze şi să susţină teza de doctorat, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi desfăşurare a doctoratului;

i) să se prezinte la Secretariatul Şcolii Doctorale de ______________________ la încheierea fiecărui an universitar, de regulă în luna iulie, pentru a-şi verifica situaţia şcolară;

j) să publice pe perioada studiilor doctorale; a se consulta consulta actul aditional cu noile standarde *

k) să participe la toate activităţile derulate în cadrul Şcolii Doctorale (Simpozion, Conferinţă, Lucrări practice, Şcoală de vară etc.), dedicate doctoranzilor;

              l) studentul este obligat sa-si verifice periodic emailul declarat in cererea de inscriere/contractul de scolarizare, corespondenta profesionala fiind comunicata pe acesta adresa de email; schimbarea adresei trebuie comunicata in cel mai scurt timp.

 

*