Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Susţii examene şi rapoarte anuale


 

     Pentru a sustine raportul/proiectul de cercerare, doctorandul trebuie sa depuna la Secretariatul Şcolii Doctorale cererea de sustinere a referatului, avizată de conducatorul de doctorat, cu cel putin 7 zile înainte de susţinerea acestuia. O data cu depunerea cererii doctorandul va depune si raportul cercetare pe CD, în format WORD. cererea pentru raportul de cercetare se poate descarca de aici  deschide

 

PROCEDURĂ privind depunerea, susţinerea şi evaluarea rapoartelor anuale ale doctoranzilor


     LA UAB programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de doctorat şi cuprinde:

 

    A) Un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin cursuri, seminare, laboratoare etc.

     Şcoala doctorală este obligată să asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire avansată tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale respective sau din cadrul altor şcoli doctorale.

     Parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate duce la acordarea unui număr de credite transferabile stabilit la nivelul şcolii doctorale.

     Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să afecteze în mod negativ timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică şi trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat.

     Creditele obţinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat şi/ori a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către consiliul şcolii doctorale.

     Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor universitare avansate puse la dispoziţie de şcoala doctorală proprie sau de către alte şcoli doctorale.

     Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu poate depăşi 3 luni.

     Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru îmbogăţirea cunoştinţelor studentului-doctorand şi care îi serveşte acestuia pentru derularea în bune condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat.

     Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru studenţii-doctoranzi şi nu pot condiţiona finanţarea studenţilor-doctoranzi ori parcursul acestora în cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza tezei de doctorat şi a susţinerii publice a acesteia.

     Evaluarea doctoranzilor se face, de regulă, în sesiunile de examinare pentru studenţi şi masteranzi şi se întocmesc cataloage pentru fiecare disciplină.

     În urma examinării doctoranzilor, aceştia primesc note.

 

    B) Un program individual de cercetare ştiinţifică. Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului de cercetare ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat.

 

     În Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  în conformitate cu regulamentele în vigoare, doctorandul este obligat să susţină, în cadrul programului de cercetare ştiinţifică, un număr de minimum 1 raport ştiinţific/an (de cercetare), în conformitate cu planul de lucru stabilit.

 

     Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine, la solicitarea sa şi cel puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică în faţa comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au rolul de a ghida, a corecta şi a susţine parcursul ştiinţific al studentului-doctorand.

     În vederea susţinerii raportului de cercetare, doctorandul va completa Cererea tip. Cererea completată este trimisa conducătorului de doctorat, care nominalizează şi înscrie pe cerere membrii Comisiei de îndrumare a raportului. Cererea astfel completată este supusă avizului conducătorului de doctorat şi aprobării directorului Şcolii doctorale şi a directorului CSUD şi este depusă cu minimum 7/10 zile înainte de susţinerea în cadrul comisiei de îndrumare a raportului, după ce raportul de cercetare a fost depus şi membrilor comisiei de către doctorand/conducătorul de doctorat.

     Odată cu depunerea cererii, doctorandul depune la Secretariatul Şcolii Doctorale şi raportul de cercetare pe CD, format WORD, pe care se regăseşte raportul în format electronic.

     Comisia de evaluare a raportului de cercetare este formată din preşedinte (care este conducătorul de doctorat), precum şi din cei 3 membri ai Comisiei de îndrumare a doctorandului, specialişti cu titlul de doctor şi gradul didactic, propuşi de conducătorul de doctorat.

     Raportul de cercetare este proprietatea autorului şi intră în patrimoniul ştiinţific al UAB. Orice formă de valorificare a acestuia de către doctorand trebuie să se facă cu precizarea faptului că cercetarea s-a desfăşurat în cadrul programului de pregătire doctorală din cadrul UAB.

 

     Reguli privind redactarea rapoartelor de cercetare:

1) Reguli de conţinut

a. Rapoartele de cercetare ştiinţifică trebuie să asigure, prin conţinutul lor, îndeplinirea rolului de a crea cunoştinţele, competenţele şi abilităţile de specialitate care îi conferă doctorandului capacitatea de:

 • a înţelege sistematic şi comprehensiv domeniul şi tema de cercetare;

 • a fi la curent cu stadiul cunoaşterii în domeniul şi tema respectivă;
 • a folosi metodele de cercetare avansate din domeniu;

 • a analiza critic şi a sintetiza idei noi şi complexe;

 • a da noi interpretări şi dezvoltări ale ideilor şi abordărilor existente;
 • a anticipa şi rezolva probleme complexe;

 • a propune soluţii inovatoare şi creative, fundamentate ştiinţific;
 • a contribui la progresul cunoaşterii prin cercetare originală cu impact naţional sau internaţional, demonstrat prin publicaţii ştiinţifice;

 • a contribui la promovarea dezvoltării economice, sociale şi culturale în contextul unei societăţi bazate pe cunoaştere.

 

     b. Structura unui raport de cercetare ştiinţifică prezintă, de regulă, următoarele componente:

 • Introducere - introducerea (cca. 2-3 pagini) are rolul de a contura caracteristicile generale ale raportului de cercetare, prin referire la: actualitatea temei de cercetare; principalele contribuţii teoretice şi practice (după caz), structura succintă a lucrării;

 • Conţinut - conţinutul raportului de cercetare va fi structurat în raport cu obiectivele cercetării, responsabilitatea acestuia fiind în sarcina doctorandului şi conducătorului de doctorat. Conţinutul raportului de cercetare trebuie să fie adecvat din punct de vedere ştiinţific şi să se distingă prin: nivel de informare şi limbaj de exprimare; relevanţa şi actualitatea publicaţiilor; contribuţii personale, critic-analitice, bazate pe analiza stadiului actual al cunoaşterii şi comparate cu cele mai recente realizări citate în fluxul principal de publicaţii; originalitatea contribuţiilor personale şi impactul acestora asupra domeniului studiat;

 • Concluzii şi direcţii de cercetare viitoare - concluziile şi direcţiile viitoare de cercetare trebuie să facă referire la gradul de susţinere a contribuţiilor din raport şi generarea de valoare adăugată;

 • Bibliografie - bibliografia trebuie să fie actuală şi relevantă pentru aria de cercetare a raportului realizat. Relevanţa referinţelor bibliografice rezultă din nivelul fluxului principal de publicaţii (reviste cotate ISI/indexate BDI/recunoscute CNCSIS, cărţi şi volume de referinţă, alte materiale de studiu). Doctorandul trebuie să demonstreze un echilibru între titlurile din literatura română şi cea străină în documentarea bibliografică;

 • Anexe - anexele reprezintă un element opţional, dependent de conţinutul raportului de cercetare ştiinţifică, prin care se dezvoltă sau se susţin anumite idei, de regulă prin date cifrice.

     Concepţia rapoartelor de cercetare ştiinţifică se bazează pe principiul dezvoltării graduale a cunoaşterii şi interrelaţionării.

     Primul raport de cercetare ştiinţifică va urmări, de regulă, o trecere în revistă a stadiului cunoaşterii în domeniu, preponderent o investigare conceptuală a direcţiilor de cercetare din cadrul tematicii abordate. Raportul al doilea va conţine abordări de profunzime, sistematice şi comparative, a situaţiilor existente sau potenţiale în domeniul de cercetare al tezei de doctorat. Ultimul raport de cercetare va reprezenta o cercetare empirică, de regulă aplicată la nivel naţional/regional/sectorial, bazată pe utilizarea de analize statistice, metode cantitative şi calitative pentru a demonstra valoarea ştiinţifică a ipotezelor şi modelelor formulate în raportul (rapoartele) de cercetare ştiinţifică anterior (anterioare).

 

     Toate cercetările efectuate în rapoartele de cercetare se subordonează cerinţei de diseminare a rezultatelor teoretice şi practice în publicaţii de prestigiu naţionale şi internaţionale, de realizare a vizibilităţii cercetărilor doctorandului. Doctorandul este obligat să publice, singur sau împreuna cu conducătorul de doctorat, conform contractului semnat la admitere, lucrări în reviste de prestigiu, naţionale şi internaţionale.

 

2) Reguli de formă:

     În cadrul Programului de cercetare ştiinţifică, doctoranzii sunt obligaţi să susţină, în anii I, II, III, rapoarte de cercetare ştiinţifică, în conformitate cu Programul de cercetare convenit cu conducătorul de doctorat şi aprobat de CSUD, orice modificare la acesta se face pe baza unei cereri vizată de conducător şi aprobată de CSUD.

     Raportul de cercetare trebuie redactat pe format A4, la un rând şi jumătate, cu caractere TNR CE (diacritice), aliniat justify. Marginile utilizate: sus 2,50 cm; jos 2,50 cm; stânga 3 cm; dreapta 2,50 cm: Left; Header: 1,25 cm; Footer: 1,25 cm. Nu se vor utiliza efecte vizuale, de natură grafică. Paginile vor fi numerotate continuu, începând cu numărul 1 (pagina de titlu, fără număr) şi încheind cu numărul ultimei pagini a bibliografiei.

     Raportul de cercetare trebuie sa fie cuprins între 20 şi 60 pagini. Formatul pentru prima pagină este prezentat în Anexa 1.

     A doua pagină va fi reprezentată de cuprins (prezentat în Anexa 2).

     Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu (1, 2, 3 .. în raport cu specificul temei de cercetare), subcapitolele în funcţie de numărul capitolului (de exemplu 1.1.) şi subdiviziunile capitolelor în funcţie de capitol şi subcapitol, dar nu mai mult de trei cifre (de exemplu 1.1.1). Redactarea figurilor, graficelor, schemelor şi tabelelor se face în conformitate cu Anexa 3.

     Raportul de cercetare trebuie listat pe o singură faţă, îndosariat şi multiplicat în 4-5 exemplare (unul pentru conducătorul de doctorat, 2-3 pentru membrii comisiei, 1 pentru dosarul personal al doctorandului de la Secretariatul Şcolii doctorale).

 

3) Reguli privind evaluarea rapoartelor de cercetare:

     Evaluarea rapoartelor de cercetare ştiinţifică se realizează de către comisia de îndrumare şi priveşte evaluarea conţinutului ştiinţific al raportului - această evaluare se realizează în mod individual de cei 4 membri ai comisiei (conducătorul de doctorat şi membrii Comisiei de îndrumare).

 

În acest sens:

- doctorandul va depune la Secretariatul Şcolii Doctorale cererea de susţinere, cu minimum 7 zile înainte, semnată de conducătorul de doctorat;

- doctorandul va preda toate exemplarele raportului de cercetare către conducătorul de doctorat, care va înscrie pe ele menţiunea „Vizat pentru susţinere", va semna şi data;

- conducătorul de doctorat va înmâna exemplarele cuvenite către membrii comisiei de îndrumare;

- conducătorul de doctorat şi membrii Comisiei de îndrumare vor stabili, de comun acord data şi ora la care va avea loc susţinerea raportului de cercetare. Şedinţa de susţinere publică va avea loc după cel puţin 7 zile de la depunerea raportului de cercetare.

 

 • evaluarea susţinerii raportului de cercetare şi interviul.

 

Susţinerea publică a raportului de cercetare ştiinţifică presupune următoarele:

- conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte al comisiei de evaluare, prezintă doctorandul şi îi dă cuvântul; doctorandul realizează un expozeu de maxim 15 minute, utilizând, de regulă, o prezentare powerpoint; doctorandul insistă în cadrul expunerii asupra elementelor de noutate şi originalitate şi asupra contribuţiilor proprii în cadrul raportului de cercetare ştiinţifică;

- conducătorul de doctorat îşi prezintă sintetic propriile aprecieri cu privire la conţinutul ştiinţific şi invită membrii comisiei să facă acelaşi lucru; ceilalţi membri ai comisiei îşi expun sintetic aprecierile;

- se completează Procesul verbal. Pentru evaluarea propriu-zisă a conţinutului ştiinţific al raportului, fiecare membru al comisiei de examinare completează Procesul verbal prin înscrierea şi semnarea observaţiilor notate;

- conducătorul de doctorat dă citire procesului verbal cu observaţiile şi aprecierile notate, semnează procesul verbal în calitate de preşedinte şi închide şedinţa.