Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

METODOLOGIA PRIVIND RECUNOAŞTEREA ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA, A DIPLOMEI DE DOCTOR ŞI A TITLULUI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE SAU ÎNTR-UN DOMENIU PROFESIONAL,OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE


aprobată în SENATUL din 23.10.2019


Prezenta metodologie cuprinde principiile şi procedura de recunoaştere de către Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB) a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate, în acord cu prevederile cuprinse în Ordinul Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5923/06.12.2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1014/16.12.2016.

IOSUD-UAB recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la:
a) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
b) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5825/28.11.2016, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 980/07.12.2016, listă ce se actualizează periodic;
c) instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoaşterea de către IOSUD-UAB se realizează, în baza prezentei metodologii, aprobate de către Senatul UAB, în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obţinerii abilitării, ocupării unei funcţii didactice sau de cercetare în cadrul UAB.


DOSARUL, PROCEDURA ŞI EMITEREA DECIZIEI DE RECUNOAŞTERE

Dosarul pentru recunoaşterea diplomei de doctor obţinute în străinătate se depune la Secretariatul IOSUD-UAB şi include:

a) cerere de recunoaştere;

b) actul de identitate - copie şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul);

c) diploma de doctor - copie legalizată (pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată (pentru celelalte limbi străine);

d) ordinul privind acordarea titlului de doctor eliberat de autoritatea competentă din ţara emitentă - copie legalizată (pentru limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată (pentru celelalte limbi străine);

e) dovada achitării unei taxe de evaluare, în valoare de 100 lei; taxa se achită în contul RO80TREZ00220F330500XXXX;

f) alte documente, dacă este cazul.


Procedura privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate
(1) Dosarul de recunoaştere este evaluat de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) al IOSUD-UAB.
(2) Durata de soluţionare de către CSUD a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet.
(3) În cazul în care CSUD constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute la II.1, alin. (1), înştiinţează solicitantul. Dosarul trebuie completat în termen de cel mult 6 luni de la data primirii înştiinţării, în caz contrar, CSUD clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.
(4) Pe baza soluţiei emise de CSUD, Rectorul UAB emite Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de doctor. Decizia este comunicată solicitantului prin poştă, la adresa de corespondenţă indicată în cererea de recunoaştere.
(5) Decizia emisă de către UAB poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia către solicitant. Contestaţia se depune la Secretariatul IOSUD-UAB şi este rezolvată de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Aceasta este formată din 3 persoane desemnate de către Directorul CSUD al UAB, cadre didactice sau cercetători conducători de doctorat din IOSUD-UAB, altele decât membrii CSUD. Raportul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se elaborează în 10 zile de la data numirii comisiei şi are un caracter definitiv.


DISPOZIŢII FINALE

Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional de către UAB este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul acestei instituţii de învăţământ superior.

Prezenta Metodologie proprie a UAB privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional a fost aprobată de Senatul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în şedinţa din data de 23.10.2019, dată la care intră în vigoare.